本文目录

正则表达式判断字符串是否为双拼

🌙
手机阅读
本文目录结构

场景

比如你要检测某个域名是否为双拼,然后你监听每天删除了那些域名,把自己喜欢的域名给抢注

代码

思路如下,词典在下面,如果有遗漏的,可以自己塞进去

var reg = /^((a)|(ai)|(an)|(ang)|(ao)|(ba)|(bai)|(ban)|(bang)|(bao)|(bei)|(ben)|(beng)|(bi)|(bian)|(biao)|(bie)|(bin)|(bing)|(bo)|(bu)|(ca)|(cai)|(can)|(cang)|(cao)|(ce)|(cen)|(ceng)|(cha)|(chai)|(chan)|(chang)|(chao)|(che)|(chen)|(cheng)|(chi)|(chong)|(chou)|(chu)|(chua)|(chuai)|(chuan)|(chuang)|(chui)|(chun)|(chuo)|(ci)|(cong)|(cou)|(cu)|(cuan)|(cui)|(cun)|(cuo)|(da)|(dai)|(dan)|(dang)|(dao)|(de)|(den)|(dei)|(deng)|(di)|(dia)|(dian)|(diao)|(die)|(ding)|(diu)|(dong)|(dou)|(du)|(duan)|(dui)|(dun)|(duo)|(e)|(ei)|(en)|(eng)|(er)|(fa)|(fan)|(fang)|(fei)|(fen)|(feng)|(fo)|(fou)|(fu)|(ga)|(gai)|(gan)|(gang)|(gao)|(ge)|(gei)|(gen)|(geng)|(gong)|(gou)|(gu)|(gua)|(guai)|(guan)|(guang)|(gui)|(gun)|(guo)|(ha)|(hai)|(han)|(hang)|(hao)|(he)|(hei)|(hen)|(heng)|(hong)|(hou)|(hu)|(hua)|(huai)|(huan)|(huang)|(hui)|(hun)|(huo)|(ji)|(jia)|(jian)|(jiang)|(jiao)|(jie)|(jin)|(jing)|(jiong)|(jiu)|(ju)|(juan)|(jue)|(jun)|(ka)|(kai)|(kan)|(kang)|(kao)|(ke)|(ken)|(keng)|(kong)|(kou)|(ku)|(kua)|(kuai)|(kuan)|(kuang)|(kui)|(kun)|(kuo)|(la)|(lai)|(lan)|(lang)|(lao)|(le)|(lei)|(leng)|(li)|(lia)|(lian)|(liang)|(liao)|(lie)|(lin)|(ling)|(liu)|(long)|(lou)|(lu)|(luan)|(lue)|(lun)|(luo)|(ma)|(mai)|(man)|(mang)|(mao)|(me)|(mei)|(men)|(meng)|(mi)|(mian)|(miao)|(mie)|(min)|(ming)|(miu)|(mo)|(mou)|(mu)|(na)|(nai)|(nan)|(nang)|(nao)|(ne)|(nei)|(nen)|(neng)|(ni)|(nian)|(niang)|(niao)|(nie)|(nin)|(ning)|(niu)|(nong)|(nou)|(nu)|(nuan)|(nuo)|(nun)|(o)|(ou)|(pa)|(pai)|(pan)|(pang)|(pao)|(pei)|(pen)|(peng)|(pi)|(pian)|(piao)|(pie)|(pin)|(ping)|(po)|(pou)|(pu)|(qi)|(qia)|(qian)|(qiang)|(qiao)|(qie)|(qin)|(qing)|(qiong)|(qiu)|(qu)|(quan)|(que)|(qun)|(ran)|(rang)|(rao)|(re)|(ren)|(reng)|(ri)|(rong)|(rou)|(ru)|(ruan)|(rui)|(run)|(ruo)|(sa)|(sai)|(san)|(sang)|(sao)|(se)|(sen)|(seng)|(sha)|(shai)|(shan)|(shang)|(shao)|(she)|(shei)|(shen)|(sheng)|(shi)|(shou)|(shu)|(shua)|(shuai)|(shuan)|(shuang)|(shui)|(shun)|(shuo)|(si)|(song)|(sou)|(su)|(suan)|(sui)|(sun)|(suo)|(ta)|(tai)|(tan)|(tang)|(tao)|(te)|(teng)|(ti)|(tian)|(tiao)|(tie)|(ting)|(tong)|(tou)|(tu)|(tuan)|(tui)|(tun)|(tuo)|(wa)|(wai)|(wan)|(wang)|(wei)|(wen)|(weng)|(wo)|(wu)|(xi)|(xia)|(xian)|(xiang)|(xiao)|(xie)|(xin)|(xing)|(xiong)|(xiu)|(xu)|(xuan)|(xue)|(xun)|(ya)|(yan)|(yang)|(yao)|(ye)|(yi)|(yin)|(ying)|(yo)|(yong)|(you)|(yu)|(yuan)|(yue)|(yun)|(za)|(zai)|(zan)|(zang)|(zao)|(ze)|(zei)|(zen)|(zeng)|(zha)|(zhai)|(zhan)|(zhang)|(zhao)|(zhe)|(zhei)|(zhen)|(zheng)|(zhi)|(zhong)|(zhou)|(zhu)|(zhua)|(zhuai)|(zhuan)|(zhuang)|(zhui)|(zhun)|(zhuo)|(zi)|(zong)|(zou)|(zu)|(zuan)|(zui)|(zun)|(zuo)){2}$/
if(reg.test('anbang')){
    console.log('是双拼')
}else{
    console.log('不是双拼')
}

AXIHE / 精选资源

浏览全部教程

面试题

学习网站

前端培训
自己甄别

前端书籍

关于朱安邦

我叫 朱安邦,阿西河的站长,在杭州。

以前是一名平面设计师,后来开始接接触前端开发,主要研究前端技术中的JS方向。

业余时间我喜欢分享和交流自己的技术,欢迎大家关注我的 Bilibili

关注我: Github / 知乎

于2021年离开前端领域,目前重心放在研究区块链上面了

我叫朱安邦,阿西河的站长

目前在杭州从事区块链周边的开发工作,机械专业,以前从事平面设计工作。

2014年底脱产在老家自学6个月的前端技术,自学期间几乎从未出过家门,最终找到了满意的前端工作。更多>

于2021年离开前端领域,目前从事区块链方面工作了